USLUGE

Broker u osiguranju je dužan nepristrano ispitati sve okolnosti poslovanja i predložiti odgovarajuće opcije.

Brokeri u osiguranju su stručnjaci i odgovorni su za sve objektivne informacije o proizvodima osiguranja koje daju svojim klijentima u cilju optimizacije osiguranja.

Brokeri predlažu klijentu vrste pokrića koje klijent još nije razmatrao, pa čak i čuo, a koje bi mogle imati pozitivan utjecaj na uklanjanje potencijalnih opasnosti za njegovu bilancu i poslovanje.

Poslovanje Brokera u osiguranju regulirano je Zakonom o osiguranju, a regulatorno tijelo koje nadzire rad brokera je HANFA.

Troškovi usluge Brokera su uobičajeno plaćeni od strane osiguravatelja u obliku provizije za sklopljene ugovore o osiguranju.

Broker za klijenta vrši

Reviziju polica osiguranja koja uključuje

 • analiza važećih polica osiguranja
 • izrada prijedloga i preporuka radi postizanja kvalitetnijeg osigurateljnog pokrića u skladu s vašim stvarnim potrebama

 
Identifikaciju i analizu rizika

 • utvrđivanje rizika kojima ste izloženi i koji ugrožavaju Vaše poslovanje
 • izrada prijedloga za optimalno osigurateljno pokriće te strukture programa osiguranja

 
Ugovaranje osiguranja

 • priprema tendera za prikupljanje ponuda
 • priprema dokumentacije i komunikacija/pregovaranje s osigurateljima radi izrade ponuda osiguranja
 • analiza ponuda i izbor najpovoljnije ponude u odnosu na osigurateljno pokriće. Vrlo važan kriterij često nije samo cijena osiguranja (premija), već uvjeti osiguranja i financijska snaga osiguratelja
 • kontrola izdanih polica osiguranja i njihova administracija

 
Praćenje skadenci po policama i obnova polica

 • briga o istecima polica osiguranja i njihovoj pravovremenoj obnovi
 • dogovor s klijentom o obnovi polica

 
Pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva

 • pomoć oko rješavanja odštetnih zahtjeva
 • prijava odštetnih zahtjeva
 • prikupljanje dokumentacije
 • praćenje do realizacije odštete

 
Pružanje stručne pomoći za cijelo vrijeme trajanja osiguranja

 • stručna pomoć u vidu davanja objektivnih informacija o proizvodima osiguranja
 • za upravljanje rizicima o prilikom sklapanja ugovora sa dobavljačima, definiranje zahtjeva po pitanju potrebnih osiguranja
 • prilikom sklapanja ugovora sa kupcima tumačenje odredbi iz ugovora vezanih za potrebna osiguranja

 
Pružanje usluga neovisnog i objektivnog savjetovanja odnosno objektivnog informiranja o proizvodima osiguranja

 • usluga neovisnog i objektivnog informiranja po pitanju osiguranja, tržišta osiguranja, informacija o svim vrstama osiguranja i novim proizvodima osiguranja

 
Za multinacionalne kompanije sa sjedištem u Hrvatskoj i Sloveniji nudimo usluge kreiranja multinacionalnih programa

 • Kreiranje multinacionalnog programa
 • Optimizacija pokrića i premija u svim zemljama u kojima kompanija ima kćeri tvrtke, podružnice i predstavništva, vodeći pri tome računa o usklađenosti sa važećim lokalnim propisima i zakonima
 • Ugovaranje osiguranja multinacionalnih programa sa vodećim svjetskim osiguravateljima koji imaju dugogodišnje iskustvo sa osiguranjem multinacionalnih programa, pri čemu se kod izbora osiguratelja vodi računa o pokrićima i limitima, globalnoj prisutnosti, multinacionalnom iskustvu, osoblju koje radi isključivo na multinacionalnim programima , reputaciji te cijeni i ukupnoj vrijednosti koju osiguratelj može pružati